Kế hoạch kinh doanh trung hạn

Kế hoạch kinh doanh trung hạn của Nissan Automotive Technology Việt Nam, “TTR” Techno Trust & Responsibility
Đặt ra mục tiêu kinh doanh, triển khai tới toàn thể nhân viên