Đào tạo nhân lực

Con người là tài sản quý báu của một công ty kỹ thuật.

Để đạt được hiệu suất và chất lượng hàng đầu thế giới, không thể thiếu được nguồn nhân lực nhạy bén và có năng lực kỹ thuật cao. Nhận thức được điều đó Nissan Automotive Technology Việt Nam đang thực hiện các chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của mỗi cá nhân một cách có hệ thống, thông qua các chương trình đào tạo thiết thực.