Lễ tuyên dương hoạt động cống hiến xã hội Nissan Techno Việt Nam FY16