Tuyên truyền An toàn giao thông tại các trường Tiểu học

Trong hai ngày này, công ty đã thực hiện dạy lý thuyết cũng như tổ chức các trò chơi, các bài thực hành bằng mô hình để giúp hơn 800 học sinh của 2 trường hiểu rõ vai trò của việc tuân thủ an toàn giao thông và biết thêm nhiều luật giao thông cơ bản.Các em học sinh cũng đã tham gia các lớp học, trò chơi rất hăng hái, sôi nổi.