Lễ khởi động nửa cuối năm tài chính của công ty Nissan Techno Việt Nam
đã diễn ra vào ngày 7 tháng 11 vừa qua.

Trong buổi lễ, công ty đã tiến hành tổng kết thành tích 6 tháng đầu năm
và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm tài chính 2015.