Anh Hải – “Tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm khi tham gia tổ chức NATV FORUM”