Nhân viên NATV ở Nhật Bản – “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”