Tập thể nhân viên bộ phận Kế toán – “Tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra”