Chị Ngọc – Mục tiêu của tôi là có thể tự làm việc với người Nhật bằng tiếng Nhật